Fordeling av personal

Vi ser at det stadig kommer spørsmål om hvordan vi tenker ift vakter og fordeling av personalet. I august 2018 ble det innført en skjerpet norm for pedagogisk bemanning, og i august 2019 kom det også en minimumsnorm for grunnbemanning. Vi har jobbet etter de samme føringene i mange år allerede. Ønsker du å finne ut mer om dette - se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_5 .

På hver avdelinger er det 4 ansatte, der to er barnehagelærere og to assistenter/fagarbeidere.

Barnehagens åpningstid er 9 timer (8,5 t sommertid), og arbeidstiden er 7,5 timer pr ansatt. Hver barnehagelærer har 4 timer ubunden tid i uken, dvs. tid utenfor avdeling til planlegging og faglig oppdatering. Som dere da skjønner er det ikke full bemanning hele åpningstiden, kun i kjernetiden mellom kl. 09.00 og 14.00 stort sett.

Personalet går i turnus og vi fordeler vakter ut ifra behovet for voksentetthet i kjernetiden. Dette varierer på de ulike avdelingene da vi ser at barna blir levert og hentet ulikt. Dog vil det alltid, så langt det lar seg gjøre, være faste ansatte på yttervakter på hver avdeling. Dere vil derfor oppleve at det kun er en ansatt som møter dere på avdelingen den første tiden på morgen og siste del av dagen.

Ved akutt fravær (fravær vi ikke vet om før samme dag) ser vi hele barnehagen under ett, og fordeler barn og personale på best mulig dekningsmåte. Ved lengre sykefravær setter vi inn vikar ganske raskt, og også i noen tilfeller ved planlagt fravær.

Har dere ytterlige spørsmål vedrørende personalfordeling og vakter, ta kontakt med ped.leder på din avdeling eller daglig leder.